Skip to content

Het product voor beton,- metselwerk, – en staalbescherming
Detergenten, wasproducten en chemische producten tasten onze beton- en staalconstructies aan. Door het aanbrengen van Incaline, een solventvrij synthetisch vezel versterkte epoxy, voorkomt men deze aantasting waardoor een langere levensduur geboden wordt. De unieke technologie biedt een hoge chemische weerstand aan uw constructies en heeft uitzonderlijk hoge mechanische en fysische eigenschappen.

Wat is Incaline
Incaline® is een solventvrij synthetisch vezel versterkte epoxy dat koud wordt aangebracht en geen risico op blaasvorming heeft ten gevolge van de dampspanning. Het wordt aangebracht in een minimum laagdikte van 3 mm.

Het aanbrengen kan zowel op droge als op 100% met water verzadigde oppervlakten en bij een relatieve luchtvochtigheid van > 95% (wat in rioleringen steeds het geval is) zonder afbreuk van de kwaliteit en duurzaamheid.

Incaline® is gegarandeerd gas- en vloeistofdicht waardoor gassen (H2S – dampen) noch vloeistoffen het onderliggend substraat kunnen bereiken en het beton hierdoor niet kan worden aangetast.

Door zijn hoge chemische weerstand, vindt het product zijn toepassingen als corrosiebescherming voor zowel huishoudelijk afvalwater als industrieel afvalwater. De KIWA- product certificatie voor afvalwatertoepassingen, als enige in zijn sector, is uw  garantie op kwaliteit en duurzaamheid. De BRL-K19004, een applicatiecertificatie biedt een garantie na het aanbrengen van Incaline.  Incaline is ongevoelig voor osmose en dit in tegenstelling dat vele andere vezel versterkte systemen.

De zeer goede diëlektrische eigenschappen, is een eigenschap dat in rechtstreeks verband staat met de chemische weerstand, een maatstaf voor de chemische weerstand.

Technische eigenschappen van Incaline (fysisch en mechanisch)
Incaline geeft geen krimp. Incaline heeft unieke technische eigenschappen door de aanwezigheid van synthetische vezel. Dit brengt technische voordelen met zich mee:

 • Uitstekende hechting op de ondergrond doordat Incaline niet krimp door de afwezigheid van solventen.
 • Hoge structurele eigenschappen- fysische en mechanische eigenschappen (E-modulus, buigsterkte, 3-punts buigproef- hoge slagvastheid);
 • Verhoogde weerstand tegen plastische vervorming;
 • Blijvende verhoogde elasticiteitsmodulus;
 • Verhoogde weerstand tegen kruip;
 • Hechtsterkte op beton hoger dan de treksterkte in het beton. Een chemisch verontreinigde minerale ondergrond heeft geen negatieve invloed op de hecht eigenschappen van de aangebrachte bekleding waardoor het ook op oude constructies kan geplaatst worden (renovatie);
 • Hoge weerstand tegen kristallisatiedrukken bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond;
 • Geen waterabsorptie waardoor blijvende hechting op termijn is gegarandeerd (lees duurzaamheid). Dit is niet het geval bij cementgebonden coatings;
 • Hogere weerstand tegen veroudering- bij degradatie na verloop van tijd (eigen aan polymeren)garandeert de vezelmatrix de fysische en mechanische eigenschappen ;
 • Blijvende scheur overbruggende eigenschappen waardoor waterinfiltratie onmogelijk is (vangt zettingen op van het beton);
 • Uitstekende uitzet- en krimpvermogen (vermoeidheidsweerstand) zonder te barsten;
 • Verlaging van interne spanningen in de bekleding waardoor een langere levensduur gegarandeerd kan worden;
 • Hogere weerstand tegen uitwendige waterdruk. Kan een waterdruk zelfstandig opnemen tot 5 Bar;
 • Biedt weerstand tegen trillingen, auto- en vrachtverkeer.

Bekijk hier de technische specificaties van Incaline

Voordelen koud aangebracht epoxysysteem

 • Geen inwendige spanningen na uitharding;
 • Geen problemen met dampspanning (blaasvorming) door verschil in temperatuur met de ondergrond;
 • Gegarandeerde blijvende hechting op de ondergrond, ook bij aanwezigheid van zouten in de ondergrond.

Incaline is vrij van Chroom VI en zware metalen
Chroom(VI) verbindingen zijn carcinogeen en schadelijk voor mens en milieu. Incaline is vrij van Chroom (VI) verbindingen en voldoet hiermee aan de Europese Richtlijn 2004/37/EG.
Zware metalen zijn toxisch en zijn eveneens schadelijk voor de gezondheid van de mens en zijn omgeving. Zware metalen kunnen doorsijpelen naar de bodem en onze waterhuishouding grondig verontreinigen. Incaline bevat ook geen zware metalen, getest in vast materiaal met ICP-OES (bepaling met behulp van plasma en spectrometer) na microgolf-geassisteerde zuurdigestie.

Vluchtige Organische Stoffen (VOS) gehalte in Incaline is nihil
Het product Incaline® is recent door een onafhankelijk en erkend laboratorium getest op de aanwezigheid van vluchtige organische componenten (VOC). Deze chemische stoffen zijn schadelijk voor het milieu en voor onze gezondheid. Het resultaat is verbluffend: De gemeten waarde bedraagt 0,004 %, wat bijzonder laag is.
Incaline® voldoet ruimschoots aan de Europese Unie directieven en mag dus met recht een milieuvriendelijke en ecologische beton,- staal en metselwerkbescherming genoemd worden!
Wilt u meer informatie? Voor het uitgebreide rapport kunt u contact met ons opnemen.

Duurzaamheid en Ecologie
Incaline® is samengesteld om te voldoen aan de eisen dat milieuregels voldoen:

 • Tijdens de verwerking komt geen solvent vrij (solventvrij epoxy) waardoor schadelijke dampen in de omgeving terecht kunnen komen.
 • Er is geen uitloging van schadelijke substanties na uitharding op termijn die de bodem en het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, hiervoor werden testen op uitloging uitgevoerd.

Incaline®: een ecologisch en milieuvriendelijk product!
Incaline mag bijgevolg terecht een ecologisch, milieuvriendelijk product genoemd worden. Het toepassen van Incaline verlaagt de ecologische voetafdruk van constructies omdat de levensduur hierdoor wordt verlengd tot 75 jaar.

Circulair
Na zijn levensduur kan Incaline® worden vermalen en wordt als restafval beschouwd waardoor het bijgevolg als onderlaag van funderingen kan worden ingezet en een bijdrage levert in het kader van de circulaire economie.

Toepassing: Afvalwaterindustrie

Renovatie
Incaline, een synthetische vezelversterkte solvent vrije epoxy. Deze lining heeft al meer dan 30 jaar zijn degelijkheid bewezen als volwaardige techniek voor putrenovatie (rioolrenovatie). Het Incaline-liningsysteem is niet gevoelig voor vocht, heeft een hoge weerstand tegen uitwendige waterdruk en heeft een goede chemische weerstand.
Dit maakt dat dit systeem perfect toepasbaar is in bestaande rioleringssystemen en waterzuiveringsinstallaties.

Nieuwbouw: Preventief aanbrengen Incaline coating
Incaline wordt niet alleen toegepast voor het renoveren van rioleringssystemen, maar ook in nieuwbouwprojecten met een risico op aantasting door chemicaliën onder meer (biogeen) zwavelzuur.

Gescheiden rioleringsstelsels (afvoer van regenwater en afvoer van ons huishoudelijk afvalwater), waar de concentraties van deze detergenten en dergelijke hoger zijn omdat er geen verdunningen meer optreedt door het hemelwater maken het noodzakelijk deze  constructies steeds te voorzien van een duurzame bescherming. Daar waar ecologie en duurzaamheid steeds belangrijker wordt is het toepassen van deze bescherming geen luxe maar een noodzaak.

Dergelijke stelsel kunnen op voorhand beschermd worden met Incaline. De meerkost voor het aanbrengen van Incaline op nieuwe constructies is minimaal tegenover de kostprijs van het totale project, maar verlengt de levensduur significant.

De perfecte oplossing voor het beschermen van loopranden van voor- en nabezinktanks
Veel loopranden vertonen degeneratie door de zware belasting van de loopwielen op het beton en de chemische belasting door strooizouten tijdens de winterperiode. Er is vrijwel altijd een wringing tussen de wielen, het loopvlak en de betonnen rand waarover de ruimerbruggen ronddraaien. Traditioneel krijgen de loopranden een oppervlakte behandeling met producten voor de aanleg van grindvloeren. De praktijk leert dat veel van deze applicaties een beperkte levensduur hebben, regelmatig reparaties of zelfs vervanging noodzakelijk is.

Kwakernaak biedt hiervoor dé perfecte oplossing!
• Lange levensduur, minimaal 15 jaar
• Vloeistofdichtheid gegarandeerd
• Geen chemische aantasting door strooizout
• Dilatatievoegen worden overbrugd
• Geen vorstschade

Toepassing: Industrie

Chemische industrie
Chemische producten zijn milieubelastend wanneer deze in de bodem terecht komen. Bodem beschermende voorzieningen worden best toegepast op plaatsen waar gewerkt wordt met stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en onze volksgezondheid. Het gaat bijvoorbeeld om facilitaire inrichtingen zoals brandstofoverslag, industriële productiebedrijven- waaronder de chemische, petrochemische, grafische en metaalbewerkingsindustrie, de agrarische industrie, opslagplaatsen voor afval- en reststoffen, tankparken, enz.
De  bodem beschermende voorzieningen moeten dan zorgen voor een verantwoorde opvang en/of afvoer van alle vloeistoffen die niet in de bodem terecht mogen komen. In de praktijk gaat het om constructies zoals vloeistofdichte vloeren of verhardingen, lekbakken, opslagtanks, tankparken, waterzuiveringsstations en bedrijfsrioleringen.

Vloeistofdichtheid van beton constructies maakt deel uit van de preventieve voorzieningen die door de uitbater moeten worden genomen volgens de milieuwetgeving van bodem- en grondwater. Milieubewust en duurzaam ondernemen moet de exploitant aanzetten om er voor te zorgen dat ook hij klaar is voor de toekomst en dat men beter kan voorkomen dan genezen.

Voedingsindustrie
Bij het bereiden van gerechten en dranken ( frisdranken en bier) is water een zeer belangrijke en essentiële grondstof. Water is niet alleen noodzakelijk als grondstof bij de productie van onze voeding en dranken. Het reinigen van levensmiddelen, het voorafgaandelijke spoelen van glazen flessen, het reinigen van machines (met detergenten) om hygiënische reden maakt dat water een onmisbare component is in het ganse proces.  Deze hoeveelheden water bevatten organische stoffen (zoals eiwitten en micro-organismen) waarin stikstof, zwavel en fosfor aanwezig zijn en constructies aantasten.

Toepassing: Biogasindustrie
Energie, biogas, opgewekt uit organisch materiaal levert een belangrijke bijdrage in de totale hernieuwbare energie en heeft dus heel wat te bieden. Het bijkomend voordeel is dat het onze  organische afvalberg vermindert wat een belangrijke ecologische bijdrage levert.

In co-vergistingsinstallaties ontstaan tijdens het vergistingsproces behalve biogas ook corrosieve producten. In de betonnen kelders of opslagtanks voor de productie van biogas kan men verschillende soorten organisch materiaal gebruiken. Waar het vergistingsproces plaatsvindt worden talrijke bijproducten geproduceerd zoals zwavel, zwavelwaterstof, ammonium, waterstof, stikstof, vluchtige vetzuren, alcoholen of suikers. Daarom wordt best al bij het ontwerp hiermee rekening gehouden in het totale budget om achteraf hogere kosten voor herstelling van het aangetaste beton te vermijden, de levensduur te verlengen. Een aangepaste bescherming voorzien in het ontwerp op de betonnen onderdelen van de vergistingsinstallatie is daarom geen overbodige luxe maar een noodzaak.

Incaline® aangebracht op stroomprofielen, met hechting op kunststof beplating.
Back To Top