ZoekenSnelkoppeling

Downloads
Pomp testfaciliteit

Kwakernaak B.V. heeft een uitgebreide pomp testfaciliteit ontwikkeld. Deze is sinds 2011 in gebruik. Deze installatie is volledig goedgekeurd en wordt jaarlijks gecontroleerd om te kunnen meten volgens de hoogste norm met een minimale afwijking.


Diverse pompen staan klaar om getest te worden.

Pompen worden getest volgens de ISO 9906 grade 1 en 2 en de bijbehorende Annexen. We beschikken op dit moment over 5 lijnen voor droogopgestelde pompen en 12 lijnen voor standaard dompelpompen. Tevens zijn er 5 mogelijkheden voor testen in parallelbedrijf. Standaard kunnen we testen tot 315 kW-400 Volt. Tot 630kW-400 Volt is mogelijk op basis van een van meerprijs.

Inmiddels zijn er al vele soorten pompen getest. Voor het testen van pompen zijn veel kuubs water nodig. Hiervoor maken we gebruik van hemelwater. Al het hemelwater wordt opgeslagen in een bassin onder het gebouw.

Er kunnen veel soorten pompen getest worden, zoals: Dompelpompen, droog opgestelde pompen, bronpompen, axiaal flowpompen, sprinklerpompen, circulatiepompen, reheaterpompen met temperatuurbewaking, ballastpompen en splitcasepompen en andere hogedrukpompen. Al deze pompen kunnen tot 40 Bar getest worden.

Tevens zijn er mogelijkheden voor testen met hydropacks, dieselaangedreven pompen en High Voltage motoren.

Dompelpompen

 • De standaard lijnen voor dompelpompen zijn beschikbaar van DN 50 tot DN 300.
 • Voor pompen met grotere persopeningen kunnen ook testen verzorgd worden.
 • Er zijn standaard voetbochten ingebouwd tot DN 300.
 • DN 400 en DN 500 kunnen eveneens worden ingebouwd en gekoppeld aan een test lijn.
 • Pompen die niet zijn voorzien van geboorde flenzen kunnen op bijbehorende voetbochten worden getest.


Droog opgestelde pompen

 • De maximale persleiding diameter is DN 600.
 • De maximale zuigleiding aansluiting is DN 800.
 • De lijn uitgevoerd in DN 250 heeft een drukbereik van 14 Bar.
 • Elke lijn heeft een minimaal en maximaal debiet en druk.


Hogedruk pompen
Naast deze testlijnen is een standaard lijn beschikbaar voor de hogedrukpompen tot 40 Bar met een maximaal debiet van 335 m³/uur. Een groter debiet met dezelfde druk is mogelijk na extra voorbereiding tot 555 m³.

NPSH-A en NPSH-R (kunnen) worden gemeten en de cavitatie punten kunnen worden getoetst.
Trillingsmetingen kunnen worden verzorgd tijdens het testproces.

Certificaat
Kwakernaak B.V. beschikt over een certificaat voor het testen van pompen volgens de hoogste normering, Grade 1. Het certificaat is afgegeven door VSL, een onderdeel van het Nederlands Meetinstituut (NMI). VSL heeft de installatie gekeurd en gecertificeerd. Middels het VSL CMC certified Program for Flow kunnen wij een up to date installatie waarborgen. Dit certificaat is inzichtelijk. Alle certificaten van de ijking van alle gebruikte apparatuur en het onzekerheidsbudget zijn op verzoek inzichtelijk voor de afnemer cq. eindgebruikers.

Uitvoering van testen
Testen worden standaard uitgevoerd volgens de NEN 9906 norm Grade 1, 2 of 3 met bijbehorende bandbreedte op basis van een curve met minimaal 5 werkpunten in één test, dus 1 kromme.
Gemeten en gerapporteerd worden de rendementskromme, de opgenomen energie en de Q-H kromme.

 • Gebruik FO’s en koppelingsvoeten
  Testen worden standaard uitgevoerd met onze FO´s die door ons worden bediend en aangesloten. Tot 160kW is altijd een FO beschikbaar, voor grotere types is dit op aanvraag.
  De verliezen van de FO´s worden verwerkt in de rendementsberekeningen op basis van de door de leverancier van de FO verstrekte informatie voor wat betreft de verliezen van de FO’s.
  Pompen kunnen ook getest worden met toe te leveren FO’s als de pomp en FO gezamenlijk moeten worden getest. Uiteraard kunnen deze ook door ons worden ingebouwd en aangesloten.

  Testen met mee te leveren koppelingsvoeten of door ons ter beschikking te stellen koppelingsvoeten t.b.v. dompelpompen, die niet beschikken over geboorde flenzen is mogelijk.
   
 • Tekeningen
  Indien wenselijk kunnen 3D tekeningen ter beschikking worden gesteld van de test opstelling.

  Als opdrachtgever kunt u de visualisatie op de tekeningen gebruiken om alle maatvoeringen ‘in situ’ te controleren. Alle meetapparatuur is toegankelijk voor visuele controle.
   

 • Planning en test 

  De planning en uitvoering worden in overleg vastgesteld.

  Vooraf dienen werkpunten en toerentallen beschikbaar te zijn ten behoeve van invoer in de computer in verband met de geautomatiseerde verwerking in de testinstallatie.

  De testen kunnen live worden bijgewoond en gevolgd door opdrachtgevers en andere betrokkenen zoals controlerende instanties en certificeringsbureaus. Er is een ruimte beschikbaar voor verblijf tijdens de testen en in- en uitbouw van pompen. Eventueel verzorgen we lunches bij uitgebreide testen en meerdere pomptesten die aanééngesloten worden uitgevoerd.

  Indien wenselijk kan het transport door Kwakernaak worden verzorgt. Tijdelijke opslag van de pompen bij Kwakernaak behoort ook tot de mogelijkheden.

  Uiteraard krijgt u een uitleg over de werking van de installatie en de te gebruiken meetwaarden waarmee de test zal worden uitgevoerd.

  De test is te volgen op een touchscreen waarop de bediening en monitoring plaatsvindt. Direct na de test zijn de rapporten zichtbaar, deze worden automatisch gegenereerd vanuit de rapporttool.
   

Uitbreidingen testfaciliteit
Er worden nog steeds uitbreidingen en aanpassingen aan de installatie verricht om in de toekomst nog meer pompen te kunnen testen. Zo worden er bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen om motoren te kunnen testen op rendement en verliezen en torque metingen zijn in voorbereiding.

Kosten
De kosten voor het testen van pomp(en) hangen af van verschillende factoren zoals het vermogen, de benodigde testlijnen, eventuele bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het gebruik van speciale FO’s en leidingdelen. Ook de bouwvorm en de grootte kunnen de kosten beïnvloeden. U kunt uw wensen ten aanzien van de test kenbaar maken, vervolgens zullen wij een offerte voor u opstellen.

Pump-test-facility

Kwakernaak B.V. has developed an extensive pump test facility, which is in use since 2011. This installation is completely approved and is getting a yearly check to be able to execute measurements according to the highest norm with a minimum deviation.

 

Several pumps are ready to be tested.

 

Pumps are tested according to the ISO 9906 grade 1 and 2 and the associated Annexes. We have 5 lines for centrifugal pumps and 12 lines for standard submersible pumps. There are also 5 possibilities to test in parallel company. Standard tests are performed with 315kW-400 Volt. 630kW-400 Volt is available on the basis of an additional cost.

In the meantime loads of different pumps have been tested. Much axle is needed while testing pumps. Herefore we use rain water. All the collected rain water is kept in a basin under the building.

Many different pumps are able to be tested, such as: Submersible pumps, drawn up dry pumps, source pumps, axial flow pumps, sprinkler pumps, circulation pumps, reheater pumps with temperature monitoring, ballast pumps, split case pumps and other high pressure pumps. These pumps can be tested till 40 Bar.

There are also possibilities for testing with hydro packs, diesel-powered pumps and High Voltage engines.

Submersible pumps

 • The standard lines for Submersible pumps are available from DN 50 till DN 300.
 • Tests can also be provided for pumps with bigger press openings.
 • Standard foot bends are embedded till DN 300.
 • DN 400 and DN 500 can also be embedded and conjugated to a test line.
 • Pumps that are not equipped with drilled flanges can be tested on associated foot bends.

Drawn up dry pump

 • The maximum press pipe diameter is DN 600.
 • The maximum suction pipe connection is DN 800.
 • The line executed in DN 250 has a pressure range of 14 Bar.
 • Each line has a minimum and maximum flow and pressure.

High pressure pumps

In addition to these test lines, there is a standard line available for the high pressure pumps up to 40 Bar with a maximum flow of 335 m³/hour. A larger flow rate with the same pressure is possible after extra preparation to 555 m³.

NPSH-A en NPSH-R can be measured and the cavitation points can be assessed. During the testing process there can be taken care of vibration measurements.

 

Certificate

Kwakernaak B.V. has a certificate for testing pumps according to the highest standard, Grade 1. The certificate has been handed to us by VSL, a part of the Dutch Measurement Institute. VSL approved our installation and certified it. The VSL CMC certified program for Flow enables us to ensure an up to date installation. This certificate can be shown on request. All certificates of the calibration of all used equipment and the uncertainty budget can be shown on request of the customer.

 • Using FO’s and link feet

Tests are ran with our FO’s and will be controlled and connected by us. FO´s are available till 160 kW, bigger types on request. The losses of the FO´s are processed in the output calculations based on the information provided by the supplier. Pumps can also be tested with supplied FO’s if the pump and FO have to be tested together. Of course, these can also be built-in and connected by us.

Testing with supplied link feet or testing with link feet supplied by us to test submersible pumps, that do not have drilled flanges is possible.

 • Drawings

3D drawings can be made available to the test if desirable. As a client you can use the visualization on the drawings to check all dimensions in ‘SITU’. All measuring equipment is accessible for visual inspection.

 • Planning and test

The planning and execution are determined during consideration. Beforehand, working points and engine speeds should be available for imports into the computer associated with the automated processing in the test installation.

The tests can be followed live and attended by clients and other stakeholders such as inspection bodies and certification agencies. There is a room available for stays during the testing and installation and removal of pumps. Eventually we provide lunches to extensive testing and multiple pump tests that are performed consecutively.

If desired, transport can be taken care of by Kwakernaak. Temporary storage of the pumps at Kwakernaak also belongs to the possibilities. Of course you will get an explanation of the operation of the installation and the values to use with which the test will be performed.

The test can be followed on a touchscreen on which the operation and monitoring takes place. Immediately after the test, the reports are visible, they are automatically generated by the report tool.

 

Expanding testing facility

We are still expanding and developing our installation to be able to test more pumps in the future. For example, preparations are made to be able to test engines on output and loss. Torque measurements are also in preparation.

 

Costs

The price range for testing pumps depends on the power, the required test lines and any additional activities such as; using special FO’s and pipe sections. The construction and the size of the construction will also influence the price range. You can express your wishes regarding to the test, afterwards we will prepare an offer for you.

Dompelpomp wordt het bassin in gehesen.

Dompelpomp wordt het bassin in gehesen.
Droog opgestelde pomp wordt getest.